نماینده رسمی: تک کامپیوتر

  • موقعیت / شهر: کنگان
  • نام دفتر / شرکت: تک کامپیوتر
  • مدیر عامل / مسئول: تک کامپیوتر
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3040)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : خیابان معلم - روبروی مبل وحید - تک کامپیوتر

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.