تعرفه های جدید منصفانه خلیج فارس آنلاین رونمایی شد

تعرفه های جدید منصفانه خلیج فارس آنلاین مطابق با مصوبه ۲۶۶ صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم اکنون در دسترس قرار دارد.
یکی از قابلیت های منحصربه فرد این تعرفه ها، امکان فعالسازی بسته های افزایش سرعت لیمر برای روی آنهاست که مشترکین عزیز در هر زمان در طول دوره سرویس یا پایان مصرف منصفانه میتوانند با خرید آن سرعتهای تا ٢۴مگابیت را برای حجم معینی دریافت کنند.

لیست تعرفه ها

اخبار مرتبط

163 روز پیش
163 روز پیش
163 روز پیش
19 روز پیش
163 روز پیش