دیگر زمان مطرح نیست

سرویس نامحدود زمانی، سرویسی با سرعتی بالا (کد سرویسSP) و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می باشد که در پکیج های متفاوتی قابل دریافت می باشد.

در این نوع از سرویس مشترک با یکبار خرید می تواند مادامیکه اعتبار حجمی سرویسش همچنان مثبت است از سرویس خود استفاده نماید.لذا دیگر زمان مطرح نیست و تنها با اتمام اعتبار حجمی مشترک سرویس پایان می یابد.

اخبار مرتبط

100 روز پیش
125 روز پیش
161 روز پیش
185 روز پیش
289 روز پیش
95 روز پیش