درخواست جبران خسارت (SLA)

درخواست جبران خسارت SLA چیست؟

قراردادی دوجانبه بین سازمان و مشتری باهدف شفاف‌سازی کیفیت خدمات، تضمین پارامترهای کیفیت، تعیین نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی است.
در محاسبه میزان جبران خسارت چهار عامل قطعی پهنای باند تضمین‌شده (CIR)، تأخیر (Latency)، میزان تلفات بسته‌ها (PLR) و میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR) تأثیرگذار هستند:

۱) پهنای باند تضمین‌شده: حداقل پهنای باند اختصاص‌یافته به مشترک با اعمال ضریب اشتراک

۲) تأخیر: متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت دهنده از پورت مشتری تا نقطه انتهایی شبکه خدمت دهنده برسد.

۳) میزان تلفات بسته‌ها: میانگین گم‌شدن و یا از دست رفتن بسته‌های IP در طول شبکه خدمت دهنده

۴) میانگین زمان بازیابی یا تعمیر MTTR: میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده

 

نکات مهم: